Absolutno (Kybalion)

14.11.2013 21:02

Tři zasvěcenci: Kybalion. Studie o hermetické filozofii. Bratislava 2007, 2012

 

 

Základní podstatu absolutna není možné poznat, avšak s jeho existencí se pojí určité pravdy, které je lidská mysl nucena přijmout.

Zkoumání těchto informací představuje řádný předmět bádání, a to

zejména proto, že se shodují s informacemi osvícených bytostí

z vyšších úrovní. A k takovémuto bádání vás nyní zveme.

„To, co tvoří základní pravdu – skutečnou realitu – není možné

pojmenovat, ale moudří lidé tomu říkají absolutno.“

„Podstata absolutna je nepoznatelná.“

„Poznatky, jež poskytuje rozum, je nutné přijímat laskavě

a zacházet s nimi s úctou.“

Lidský rozum, jehož poznatky musíme přijímat tak dlouho, dokud

přemýšlíme, nám o absolutnu poskytuje následující informace, a to

aniž bychom se snažili poodhrnout závoj nepoznatelného:

1. Absolutno musí představovat vše, co skutečně existuje. Mimo

absolutno nemůže existovat nic, jinak by absolutno nebylo

absolutnem.

2. Absolutno musí být nekonečné, poněvadž neexistuje nic jiného,

co by je vymezovalo, ohraničovalo nebo limitovalo. Nesmí být

omezováno časem, což znamená, že musí být věčné – muselo

existovat odjakživa, neboť je nemohlo stvořit nic jiného a nic nemůže

vzniknout jen tak z ničeho. Kdyby někdy, byť jen na okamžik,

přestalo existovat, neexistovalo by ani v současnosti. Absolutno je

věčné, poněvadž není nic, co by je mohlo zničit. Jeho existence

nemůže ustát ani na chviličku, neboť to, co existuje, nemůže nikdy

zcela zaniknout.

Absolutno nesmí být ohraničeno prostorem – musí se rozprostírat

všude, protože neexistuje žádné místo, jež by se nacházelo mimo ně.

Absolutno je nutně nekonečné, bez hranic, přerušení či oddělení,

poněvadž neexistuje nic, co by je mohlo narušit, oddělit či překážet

jeho kontinuitě. Podobně neexistuje nic, co by mohlo „vyplnit

vzniklé mezery“. Absolutno musí mít naprostou a neomezenou moc,

protože neexistuje nic, co by je ovládalo, narušovalo, podmiňovalo či

omezovalo – nepodléhá žádné jiné síle, poněvadž žádná jiná síla

neexistuje.

3. Absolutno musí být neměnné, jeho skutečná podstata nepodléhá

žádné změně, protože neexistuje nic, co by je mohlo měnit. Podobně

neexistuje žádný stav, z nějž či do nějž by se mohlo proměnit. Nelze

k němu nic přidat ani odebrat. Nelze jej rozšířit ani ztenčit, nemůže

se rozrůst ani zmenšit. Odjakživa muselo být a navždy musí zůstat

přesně takové, jaké je nyní. Absolutno je absolutno. Nikdy neexistovalo,

neexistuje ani existovat nebude nic, v co by se mohlo proměnit.

Vzhledem k tomu, že je absolutno nekonečné, neomezené, věčné

a neměnné, je jasné, že nic, co je konečné, proměnné, pomíjivé

a podmíněné, nemůže být absolutnem. A protože neexistuje nic, co

by se nacházelo mimo absolutno, žádné takové konečné věci

nemohou existovat. Nebuďte zmatení nebo znepokojení – nesnažíme

se vám pod rouškou hermetické filozofie vmanipulovat křesťanskou

nauku. Tento zdánlivě rozporuplný stav má řešení. Buďte trpěliví,

dostaneme se k němu.

Všude okolo nás vidíme to, co nazýváme hmota a co tvoří fyzický

základ všech forem. Je absolutno pouhá hmota? Vůbec ne! Hmota

nedokáže stvořit život ani inteligenci, a poněvadž jak život, tak

inteligence ve vesmíru existují, absolutno nemůže být hmota. Nic se

totiž nemůže povznést nad svůj zdroj – neexistuje žádný následek,

který by neměl příčinu, žádný konsekvent nemůže vzniknout bez

svého antecedents.  Kromě toho je zde také moderní věda, která nám

říká, že nic takového jako hmota ve skutečnosti neexistuje – že to,

čemu říkáme hmota, je jen přerušeným tokem energie či síly, tedy

energií či silou s nižší vibrační frekvencí. Jak v nedávné době pravil

jeden spisovatel: „Hmota se změnila v mystérium.“ Dokonce i materiální věda

opustila teorie o hmotě a v současnosti vychází z existence energie.

Je tedy absolutno pouhá energie či síla? Rozhodně ne energie

nebo síla ve smyslu, jakém tato slova používají materialisté, neboť

energie, o níž hovoří oni, je slepá síla bez jakýchkoliv známek života

nebo inteligence. Život ani inteligence se nikdy nemohou vyvinout ze

slepé energie nebo síly, a to z důvodu, jejž jsme uvedli před malou

chvilkou: „Nic se nemůže povznést nad svůj zdroj – neexistuje žádný

následek, který by neměl příčinu, žádný konsekvent nemůže

vzniknout bez svého antecedent.“ Absolutno tudíž nemůže být pouhá

energie nebo síla, protože kdyby jimi bylo, neexistoval by život ani

inteligence. My ale víme, že život i inteligence existují, protože jsme

naživu a používáme svou mysl k tomu, abychom se touto otázkou

zaobírali. A stejně tak jsou naživu i lidé, již tvrdí, že energie či síla je

vším.

Co se tedy nachází na vyšší úrovni než hmota a energie a o čem

současně víme, že to ve vesmíru existuje? Život a inteligence! Život

a inteligence ve všech formách svého projevu! Určitě se nyní ptáte:

„Chcete tím tedy říct, že absolutno je životem a inteligencí?“ Naše

odpověď je ano i ne. Máte-li na mysli život a inteligenci tak, jak je

známe my ubozí a bezvýznamní smrtelníci, říkáme ne. Tím

absolutno není! „O jakém životě a inteligenci tedy mluvíte?“ ptáte se.

Hovoříme o „živoucí inteligenci“, jež se naprosto vymyká tomu, co

si pod těmito slovy představují smrtelníci. Život a inteligence se

nacházejí na vyšší úrovni než mechanické síly nebo hmota.

Nehovoříme o omezeném životě ani inteligenci, ale o nekonečné

živoucí inteligenci, jíž myslíme to, o čem se zmiňují osvícené duše,

když s úctou vyslovují slovo:

„Duch!“ Absolutno je nekonečná živoucí inteligence, již osvícení

lidé nazývají duch!